Werkgeverslasten bij een TAO

Als je als freelancer werkt via een TAO, dan spreek je een uurtarief af. Je salaris wordt bepaald door de declarabele uren x tarief. Dat is echter niet direct jouw brutoloon.

Dit heeft te maken met het feit dat de intermediair bij een TAO optreedt als werkgever. Hij moet daardoor de werkgeverslasten afdragen aan het UWV. Daarom is het gebruikelijk in de branche dat van de uren x het afgesproken tarief de werkgeverslasten worden ingehouden. Wat overblijft is jouw brutoloon.

Om te weten hoe hoog de werkgeverslasten zijn, staat hieronder vrij precies aangegeven hoe dat bepaald wordt. We gaan daarbij uit van een loon dat uitkomt boven het maximale loon waarover werkgeverslasten verschuldigd zijn. Dit is voor 2011 een loon van €49.297 per jaar ofwel €4108,08 per maand. In veel freelance opdrachten kom je hier wel boven.

Deze berekening moet nog worden aangepast voor 2015

De werkgeverslasten die bij het (maximum) brutoloon komen

 1. Loonkosten werkgever t.b.v. WW-AWF (WW - Algemeen Werkloosheids Fonds):

  Het WW-AWF kent een zogenaamde franchise van €1413,75 per maand. Over dit franchisebedrag hoeft geen premie betaald te worden.

  Het WW-AWF kent echter zoals alle werknemersverzekering ook een maximum waarover premie wordt geheven en dit bedrag is €4108,08 per maand (zgn. maximumdagloon maar dan voor een maand).

  De werkgever heeft aan kosten (brutoloon - franchise) * 4,2 %.

  Brutoloon - franchise = €7000 - €1413,75 = €5586,25. Dit is meer dan het maximum van €4108,08

  De werkgever heeft aan kosten 4,2 % over €4108,08 = €172,54.

  Bedenk overigens dat degene die betaalt over het maximum in geval van een WW-uitkering ook maar recht heeft op 75 % cq. 70 % van het zgn. maximumdagloon i.p.v. 75 % cq. 70 % van het laatst verdiende loon.
  Dit is eerlijk, want je betaald tot een maximum en hebt dan ook maar recht tot een maximum.

 2. Loonkosten werkgever t.b.v. het Sectorfonds

  Het sectorfonds is een heffing t.b.v. de WAO en de premie is per bedrijfstak (sector) verschillend.

  Voor freelancers heb je te maken met de detacherings branche en de premie is daarbij vrij hoog, namelijk 7,05 % (sector 52 risicopremiegroep 07).

  De werkgever heeft aan kosten 7,05 % over €4108,08 = €289,62.

 3. Loonkosten werkgever t.b.v. basispremie WAO/WIA

  De verschuldigde premie hiervoor is 5,1 %

  De werkgever heeft aan kosten 5,1 % over €4108,08 = €209,51.

 4. Loonkosten werkgever t.b.v. WAO uniforme premie (vervallen per 2011)

  De verschuldigde premie hiervoor is 0,00 %

  De werkgever heeft aan kosten 0,00 % over €4108,08 = €0,00.

 5. Loonkosten voor de werkgever t.b.v. Gedifferentieerde premie WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten)

  Deze premie is per bedrijf anders. Daar waar binnen een bedrijf of bedrijfstak meer mensen arbeidsongeschikt raken, is de premie hoger.

  Je moet hierbij denken aan premiepercentages van rond de 1,65 % (maximum premie kleine werkgevers).

  De werkgever heeft aan kosten 1,65 % over €4108,08 = €67,78.

 6. Loonkosten voor de werkgever/werknemer t.b.v. de inkomensafhankelijke bijdrage in de ZVW (Zorgverzekerings wet)

  De werkgever betaalt dit voor de werknemer en draagt dat af aan de instantie die dit fonds beheert.

  Het percentage bedraagt 7,75 %.

  Omdat de werknemer dit krijgt, wordt het bedrag bij zijn brutoloon geteld, alvorens hierover loonbelasting en premies werknemersverzekering moeten worden betaald.

  Let op, hier geldt een ander maximum van €2785,58.

  De werkgever heeft aan kosten 7,75 % over €2785,58 = €215,88.

  Het loon voor de werknemer waarover belasting betaald moet worden is daardoor €7000 + €215,88 = €7215,88.

De werkgeverslasten op een rij

Opgeteld komt dit neer op:

€172,54 + €289,62 + €209,51 + €0,00 + €67,78 + €215,88 = €955,33.